Algemene Voorwaarden

Hoofdzetel België

Olleke®
Olivier Van Gierdeghom
Groeninge 1
8000 Brugge, België
info@olleke.be
BTW BE 0843 961 465
Neem contact op wanneer u met vragen zit over de voorwaarden, een product of een offerte op maat.

Hoofdzetel Nederland

Olleke®
Keizersgracht 520 H
1017 EK Amsterdam, Nederland
KVK 74528319
BTW NL001107575B06

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van Olleke® met maatschappelijke zetel te Groeninge 1, 8000 Brugge (België), BTW/RPR BE 0843 961 465, (hierna ‘Olleke’) biedt haar klanten de mogelijkheid om via www.olleke.be, www.kabouterpers.be en www.kabouterpers.nl en www.emmameijer.com en www.emmameijer.nl en www.emmameijer.be en www.sprookjeswinkel.be en www.desprookjeswinkel.com en www.drukklaar.be en www.fijndrukwerk.be en www.muziekdozen.be en www.magicbookclub.eu en www.olleke.co.uk en www.olleke.us en www.alterhero.be online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Olleke moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Olleke aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien u als zakelijke klant beschikt over een geldig Europees btw nummer, dan zal de BTW verlegd worden wanneer de goederen intracommunautair geleverd worden op voorwaarde dat wij de goederen kunnen leveren op het adres of filiaal gekend bij de BTW registratie binnen de Europese Unie. Omwille van fraude door particulieren die willekeurig btwnummer opgeven, is een levering op afwijkend adres niet mogelijk. Tijdens de registratie controleren we het BTW nummer op geldigheid, hierna voeren we een manuele controle uit.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Olleke is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Olleke is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Olleke
Olleke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld..  

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Olleke assortiment online aan te kopen. Dit kan door een product toe te voegen aan de winkelwagen met de bestelknop ‘add to cart’ en ‘pre-order’ voor voorafbestellingen. De klant rekent af door de stappen te doorlopen in de winkelmand, een e-mail of mobiel telefoonnummer te geven, te kiezen of het product in de fysieke winkel opgehaald zal worden of thuisbezorgd. Hierna geeft de klant een afleveradres op.
De aankoop komt tot stand wanneer de klant ingaat op het aanbod door op de laatste bestelknop met aankoopverplichting te drukken. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd. De levering van de goederen op voorraad zal geschieden binnen de 30 dagen na aankoop. In geval van een voorafbestelling ontvangt u een afzonderlijke mail met een indicatie van de levertermijn.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via bankkaart (Maestro, Bancontact, iDeal, ING Home Pay, Belfius Mobile, KBC/CBC Banking)
– via debetkaart (Mastercard, Visa, American Express, V-Pay, Google Pay, Apple Pay, Shop Pay)
– via kredietkaart (Mastercard, Visa, American Express, V-Pay, Google Pay, Apple Pay, Shop Pay)
– op factuur (alleen voor zakelijke klanten) De eerste bestelling en bestellingen zijn steeds proforma. Facturatie gebeurd via e-mail, de betalingstermijn is 14 dagen.
Olleke is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Olleke.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Olleke te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Olleke beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Olleke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Er kunnen geen nieuwe bestellingen geplaatst worden als er nog bestellingen niet voldaan zijn.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ olleke.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Olleke heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Olleke klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Olleke.
Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Elk gebrek dient binnen een termijn van 7 dagen te worden gemeld door zakelijke klanten. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Transportbedrijven weigeren elke verantwoordelijkheid in verband met schade indien u als geadresseerde geen opmerking hierover maakt op de vrachtbrief / vervoersdocument. Gelieve het pakket aan de deur grondig te controleren op schade aan de buitenkant vóór u aftekent voor ontvangst. Is uw pakket gedeukt, gescheurd of geopend dan verzoeken wij u de levering te weigeren. De vervoerder staat  niet toe dat u de verpakking open maakt. Olleke kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor transportschade, wanneer u afgetekend hebt voor ontvangst.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Olleke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Olleke klantendienst en krijgen hierna nogmaals 14 dagen tijd om de goederen na melding van de retour op eigen kosten terug te bezorgen aan Olleke, Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge. Wanneer het restbedrag lager is dan het minimum totaalbedrag voor gratis verzending, brengen we steeds de vaste verzendkosten in vermindering van het terug te betalen bedrag. Retours aanmelden kan via deze link, waarvan u bevestiging per mail ontvangt na aanmelden van uw retour.
De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht, vermeld onderaan deze voorwaarden. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Olleke heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Olleke, Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Goederen dienen ons per vervoerder naar uw keuze te worden terugbezorgd. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– die snel kunnen bederven of verouderen
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
– Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken en niet meer opnieuw verkocht kunnen worden
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
– Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
De terugbetaling van geretourneerde artikelen dat niet defect zijn en alsnog vervangbaar zijn door een nieuw exemplaar, maar op vraag van de klant niet vervangen moeten worden, zullen terugbetaald worden met dezelfde betaalmethode (kredietkaart betalingen langer dan 180 dagen kunnen niet teruggeboekt worden en geschieden met bankoverschrijving) voor de aankoopwaarde van het product binnen 14 dagen na aanmelden retour.
Wanneer u koos voor thuislevering en indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Olleke alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Olleke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Olleke wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Olleke geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Olleke betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Olleke, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.
Olleke verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Olleke toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Olleke bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Olleke uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Olleke, Groeninge 1, 8000 Brugge.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Olleke heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Deze website beschikt tevens over een SSL certificaat.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Olleke, Groeninge 1, 8000 Brugge, info @olleke.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.
Olleke maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Olleke houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren info @ olleke.be. Voor meer informatie over cookies en privacy, zie onze Privacy Policy.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Olleke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Het verzakingsrecht is enkel en alleen voor consumenten.


Artikel 12: Olleke Klantendienst
De Olleke klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50 96 98 97 of per post op het volgende adres Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Olleke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Olleke kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd. Olleke heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel

Artikel 16: Auteurrechten
De consument waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie, logo’s en afbeeldingen die hij in zijn ontwerp laat opnemen en waarborgt dat Olleke nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.
OllekeⓇ is een geregistreerd handelsmerk onder nummers 1461982 en 1255770 in categorie 16, 35, 41, 42. Het gebruik van de handelsnaam is voorbehouden binnen de Benelux. Olleke heeft bijkomende registreerde handelsmerken en gedeponeerde handelsideeën dat niet altijd online bekend gemaakt zijn. Olleke is vennoot van auteursrechtenmaatschappij Sofam. In alle landen waar auteursrechten gelden, worden wij door hen vertegenwoordigd.

Artikel 17: Verkoop aan Verenigd Koninkrijk
Goederen geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk met een bestelwaarde lager dan 135 Britse Ponden (£135) worden getaxeerd met Britse belasting van toegevoegde waarde. De ontvanger zal bij het aanbieden van het pakket douaneinklaring en Britse belasting zijn verschuldigd aan de koerier. Dit is  ongeveer 4,3% op geschenkartikelen plus 20% Britse btw. Enkel wanneer de ontvanger geregistreerd is in het Verenigd Koninkrijk met een btwnummer en het bestelbedrag hoger is dan £135, verleggen we belasting van toegevoegde waarde. De ontvanger moet wel nog steeds douane inklaring en Britse btw betalen aan de transporteur om het pakket in ontvangst te nemen (ongeveer 24,3% over de totale waarde van het pakker). Op elke doos kleeft een commerciële factuur waarop naast adresgegevens de goederen en douanecodes zijn vermeld, zodat de inklaring makkelijk kan verlopen. Dit is niet van toepassing bij goederen besteld via wizardingshop.co.uk, gezien deze producten binnen het Verenigd Koninkrijk bevinden.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier moet u alleen kopiëren en invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Retours aanmelden kan ook eenvoudig via deze link, waarvan u bevestiging per mail ontvangt na aanmelden van uw retour.

Aan Olleke, Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Scroll Up